تعمیرات نرم افزار و سخت افزار
 آخرین ورزن فایل های فلش نوکیا حاوی زبان فارسی


1680c Ver 5.63(Farsi)
1680c RM-394_dp_06.00_CARE_sw-06.82
1680c RM-394_DP_08.0_CARE_sw-07.60

2600C Ver 6.82(Farsi)
2600C Ver 7.60(Farsi) MCU __ PPM __ UCP __ VPL __ (Full Mirror)

2630 ver 6.82 MCU __ PPM __ CNT
2630 rm-298 ver 7.60(Farsi)

2680 C Ver 5.82 __ MCU __ PPM __ CNT

2680 S ver 5.28 MCU __ PPM __ UCP
2680 S rm392_CareDP_50.0_06.17

2760 RM-258 Ver 6.82 __ MCU __ PPM __ CNT
2760 RM-258 Ver 7.60(Farsi) __ MCU __ PPM __ CNT

3109c RM-274 DP20 7.10 sw-07.21

3110c RM-237_DP20_8.50_sw-07.21 (Farsi)(Mirror Link: MCU __ PPM __ CNT)

3120c RM-364 CareDP_10.0_SEAP
3120c RM-364_CareDP_9.0(Farsi)
3120c Ver 9.41(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
3120c Ver 10.0(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

3120c RM-366_CareDP_2.0_0715_LTA

3250 RM-38 Ver 04.60

3310 ver 6.37

3500c RM-272_DP20_6.00__sw-07.21(Mirror Link: MCU __ PPM __ CNT)


3600 ver5.20(Farsi) MCU __ PPM __ UCP
3600S RM-352 Ver6.26 (Farsi)

3610 ver 3.56(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

5000 rm-362 v4.89
5000 ver6.31 MCU __ PPM

5130 ver 6.65 MCU __ PPM __ cnt red __ cnt blue

5220 Ver 5.20(Farsi) MCU __ PPM __ Green __ Red __ Blue
5220 ver 5.63(Farsi) MCU __ PPM __ Blue __ Green __ Grey __ Red
5220 RM-411 Ver 7.23 __ MCU __ PPM __ CNT Red __ CNT Blue

5300 Ver 7.20 MCU __ PPM __ CNT

5310 ver 9.42 (Mirror Link: _ MCU __ PPM __ CNT)
5310 ver 10.10(Farsi) __ MCU __ PPM __ Blue __ Red __ Pink __ White

5320 ver 4.13(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

5530 rm-504 ver 10.0.50(Farsi) MCU __ PPM __ UDA

5610 RM-242 ver 9.40(Farsi) mcu __ ppm __ cnt

5610 RM-242 ver 10

5630 Ver 11.20 MCU __ PPM __ UDA

5700 ver 5.11(Farsi) MCU __ PPM __ UCP

5730

5800 RM-365 ver 11.0.008 part1 __
part2
5800 ver 20 (Farsi) Part1 __ Part2 __ Part3 __ Part4 __Part5 __ Part6 __ Part7 __ Part8
5800 21.0.025(Farsi) MCU __ PPM __ Red __ Blue __ Black __ UDA
5800 30.0.011(Farsi) MCU __ PPM __ UDA __ VPL


6020c rm -243 v6.51


6085 Ver 6(Farsi)

6103 ver 5.22

6120 ver 5.11(Farsi)
MCU __ PPM __ CNT
6120 ver 6.01(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
6120 ver 6.51(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
6120 ver 7.02(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

6125 RM-178 05.43

6126 rm-126 ver 5.61

6131 ver 6.10 (Farsi)
6131 ver 6.60 (Farsi)

6210n ver 4.13(Farsi)
MCU __ PPM __ CNT (Mirror Link MCU __ PPM __ CNT)

6220c ver 3.42(Farsi) MCU __ PPM __ UDA
6220c ver 4.13(Farsi) MCU __ PPM __ UDA
6220c ver 5.15(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

6233 RM-145 ver5.60(Farsi)

6300 Ver 7.21(Farsi)
MCU __ PPM __ CNT

6300 Ver 7.30MCU __ PPM __ CNT

6303 rm-443 ver 6.40(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

6500 ver 9.40(Farsi)
MCU __ PPM __ CNT
6500 ver 9.60(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
6500 ver 10.0(Farsi)

6555 Ver 3.45(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

6600fold(Farsi) Ver 5.23 MCU __ PPM __ CNT
6600fold RM-325 ver 5.60(Farsi)
6600fold RM352 Ver6.18(Farsi)

6700c rm-470 ver 7.60 MCU __ PPM __ CNT
6700c rm-470 ver 7.90(Farsi) MCU __ PPM __ CNT __ (Mirror Link)

7100s ver 5.41(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

7210s ver 4.87 MCU __ PPM __ CNT
7210 ver 5.61
7210 ver 6.51 MCU __ PPM __ CNT

7310s ver 8.20(Farsi)
MCU __ PPM __CNT

7310s ver 9.40 (Farsi) MCU __ PPM __ CNT

7500 RM-249 DP20_4.00__sw-05.20
7500 RM-249 ver 5.20(Farsi) MCU __ PPM __ IMAGE
7500 RM-249 DP20_5.00__sw-05.21

7610s RM-354_DP20_4.00__sw-06.51
7610s Ver 4.82(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
7610s Ver 6.51(Farsi) MCU __ PPM __ CNT


8800RM-231 VER 9.41 part1 __ part2

8600 RM-164 CareDP_5.0_GLOBAL
8600 RM-164 CARE_6.0_SW4.04

E50 RM-170_EMEA_LTA_06.41.3.0_v3.2

E51 rm-244 ver 300.34.56 MCU __ PPM __ UDA
E51-2 RM426 Ver 401.34.011(Farsi)MCU __ PPM __ UDA

E65 RM-208_apac_4.0633.74.00_v8.0(Arabic)

E66 RM-343 ver 21.200 part1 __
part2
E66 ver 110.07.126(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
E66 ver 200.21.118(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
E66 RM-343 ver 210.21.007(Farsi)MCU __ PPM __ UDA

E71 ver 200.21.118 MCU __ PPM __ UCP
E71 RM-346 Ver 30.21.012(Farsi)MCU __ PPM __UDA

E90 ver 300.34.84(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
E90 ver 400.34.93(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

N72 Arabic MCU PPM

N73 RM-133 ver 4.0839
N73 Ver 4.0839.42.2.1(Arabic) MCU __ PPM

N78 Ver 20.149(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
N78 RM-235 ver 21.002(Farsi) MCU __ PPM __ UDA
N78_RM-235_EUROPE_30.011_v7.0
N78 RM-235 ver 30.014(Farsi) MCU __ PPM __ UDA

N79 Ver 11.049(Farsi) __ MCU __ PPM __ UDA
N79 ver 10.45(Farsi)

N81 rm-223 ver 20.0.056(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

N81 rm-223 ver 21.0.010 MCU __ PPM __ UCP
N81 8G RM-179 Ver 21.0.010 MCU __ PPM __ UDA

N82 Ver 20.0.062(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
N82 RM-313_APAC_31.0.016_v5.0
N82 ver 31.0.019 (Farsi) MCU __ PPM __ CNT

N85 ver 11.047(Farsi) MCU __ PPM __ UDA
N85 ver 30.019(Farsi) MCU __ PPM __ UDA __ (Full Mirror Link)
N85 ver 30.0.033(Farsi) MCU __ PPM __ UDA __ ADSP

N86 rm-484 ver 11.043(Farsi) MCU __ PPM __ UDA

N95 RM-159 ver 31.0.017
(Farisi)
N95 RM-159_30.0.015_PR.v08


N95-8gig ver 30(Farsi) MCU __ PPM __ CNT
N95-8gig ver 31.0.015(Farsi) MCU __ PPM __ CNT

N96 ver 12.043 (Farsi) MCU __ PPM __ CNT __cust
N96 ver 20.050 MCU __ PPM __ CNT
N96 ver 30.033 (Farsi) MCU __ PPM __ CNT


N97_RM-505_12.0.024 v3 Part1 __ Part2
N97 rm-505_v52.50.2009.09
N97 rm-505 ver 52.502 (Farsi) MCU __ PPM __ UDA
|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش N79 Rm-350 ورژن 11.049

فایل فلش N79 Rm-350 ورژن 11.049

 

MCU

PPM

UDA

N79

(برای دیدن مدل گوشی بروی ادامه مطلب کلیک کنید)

فایل فلش فارسی NOKIA E63 RM-437 VER 110.21.006

MCU

PPM

UDA

 

فایل فلش فارسی NOKIA 5000D RM-362 VER6.31

DOWNLOAD

 

فایل فلش فارسی NOKIA 5220 RM411 VER 6.51

DOWNLOAD

 

فایل فلش فارسی NOKIA7610S RM354 VER 6.51

 

DOWNLOAD

 


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 5310 RM-303 VER 10.10

فایل فلش فارسی NOKIA 5310 RM-303 VER 10.10

 

DOWNLOAD


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 3600S RM-352 VER6.26
فایل فلش فارسی NOKIA 3600S RM-352 VER6.26

 

DOWNLOAD


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA2680 RM-392 VER 6.17

فایل فلش فارسی NOKIA2680 RM-392 VER 6.17

 

DOWNLOAD


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 5130 RM-495 VER 6.65
فایل فلش فارسی NOKIA 5130 RM-495 VER 6.65

DOWNLOAD

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی Nokia 7100 Ver6.31

فایل فلش فازسی NOKIA7100 RM-438 VER 6.31

 

DOWNLOAD

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش نوکیا V.4.0839.42.2.1-n73

فایل فلش نوکیا N73 -V4.0839.42.2.1 -RM133

 

دریافت فایل

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA E51-2 RM-426 VER 301.34.56

فایل فلش فارسی NOKIA E51-2 RM-426 VER 301.34.56

E51

MCU

PPM

UDA

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 7210S RM-436 VER 5.61

فایل فلش فارسی NOKIA 7210S RM-436 VER 5.61


DOWNLOAD

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 5200 RM-174 VER 7.20

فایل فلش فارسی NOKIA 5200 RM-174 VER 7.20

 

DOWNLOAD

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی 5300 RM-146 VER 7.20

فایل فلش فارسی 5300 RM-146 VER 7.20


DOWNLOAD

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 6120 RM-243 VER 6.51

فایل فلش فارسی NOKIA 6120 RM-243 VER 6.51

MCU

PPM

UDA

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 3120C RM-364 VER10

فایل فلش فارسی NOKIA 3120C RM-364 VER10


DOWNLOAD

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA E75 RM-412 VER 100.48.78
فایل فلش فارسی NOKIA E75 RM-412 VER 100.48.78

MCU

PPM

UDA

APE

|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 فایل فلش فارسی NOKIA 1202 RM-112 VER 3.10


فایل فلش فارسی NOKIA 1202 RM-112 VER 3.10


DOWNLOAD

 

فایل فلش فارسی 1202-1203 ورژن 04.30

 

دانلود


|+| نوشته شده توسط م م س در  |
 
 
بالا